Kadry płace ZUS

Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne),
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • akta pracownicze przechowujemy w siedzibie firmy,

Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę

 • sporządzenie listy płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy

Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło

 • prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców,
 • przygotowywanie umów zleceń / o dzieło,
 • sporządzenie listy płac umów-zleceń / o dzieło,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,
 • listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy,

Prowadzenie dokumentacji ZUS

 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
 • wszelkie dokumenty do ZUS przekazujemy drogą elektroniczną z wykorzystaniem własnego podpisu elektronicznego

"Abyś miał więcej czasu na życie"